Bouwien Rutten cda overijssel

nieuws

Provinciale Staten bezorgd over te veel gewonnen gas NAM

9 augustus 2017

CDA, D66, ChristenUnie en de PvdA hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de overschrijding van de toegestane hoeveelheid gaswinning door de NAM in Hardenberg. Staatstoezicht van de Mijnen heeft de NAM gesommeerd per direct de gaswinning in Hardenberg te stoppen. Wat de fracties betreft treedt GS zo snel mogelijk en streng op tegen het overschrijden van de hoeveelheid te winnen gas. 

Woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten: “ Dit is een hele slechte zaak. Wij willen zo spoedig mogelijk van het college horen welke stappen er ondernomen gaan worden. De NAM kent de drastische gevolgen van te hoge gaswinning en toch overschrijden zij de toegestane hoeveelheid te winnen gas. Goed dat SodM haar controlerende taak scherp oppakt, wat het CDA betreft gaat ook het provinciebestuur hier fors optreden. Daarnaast willen we goed in kaart hebben wat de gevolgen zijn voor milieu en inwoners van de gemeente Hardenberg van het zo fors meer gaswinnen dan is afgesproken"

 

De ingediende schriftelijke vragen: 

Volgens berichtgeving door de Stentor en RTV Oost op woensdag 9 augustus 2017 moet de NAM stoppen met de gaswinning bij Hardenberg. Dat eist Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder constateerde dat de NAM fors meer gas heeft gewonnen dan afgesproken. Volgens de berichtgeving zijn de gedane risico-analyses door deze overschrijding niet langer toereikend.

 

 De staten fracties van het CDA, ChristenUnie, D66 en PvDA vinden het ongelooflijk dat de NAM zich buiten de toegestane regels begeeft met haar gaswinnings activiteiten in Hardenberg. Zeker in de wetenschap dat gaswinning in de provincie Groningen en Drenthe geresulteerd heeft in vele bevingen en heftige gevolgen voor inwoners van deze provincies. Het CDA, ChristenUnie, D66 en PvDA hebben de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel:

 • Is Gedeputeerde Staten van Overijssel geïnformeerd over de beslissing van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning in Hardenberg stop te zetten?
  • Zo ja, door wie en wanneer?
  • Zo nee, bevreemdt u dat niet? Wilt u uw antwoord toelichten?
 • Gedeputeerde Staten van Overijssel is verlener van de milieuvergunning. Welk deel van de activiteiten valt onder milieu vergunning (provincie) en welk deel valt onder de Mijnbouw vergunning (Rijk)?
 • Op welke wijze monitort Gedeputeerde Staten deze vergunning?
 • Weet Gedeputeerde Staten van Overijssel op welke wijze en hoe vaak SodM de activiteiten van de NAM monitort? Indien dit niet bekend is bij GS, is GS bereidt dit op te vragen bij SodM?
 • Wat is de mening van Gedeputeerde Staten over het gegeven, volgens de SodM, de NAM de regels heeft overtreden met 30% meer gaswinning dan is toegestaan?
 • Welke mogelijke milieu gevolgen kunnen er zijn voor de inwoners van de gemeente Hardenberg door deze overschrijding van de gaswinning in Hardenberg?
 • Welke stappen gaat Gedeputeerde Staten ondernemen om hier een halt toe te roepen? Bijvoorbeeld een handhavingsverzoek?
 • Op welke wijze gaat de provincie Overijssel er op toezien dat er in de toekomst niet nogmaals een overschrijding van toegestane gaswinning zal plaatsvinden?