N340 CDA Overijssel

Dossier N340

Lees in dit dossier alles over de ontwikkelingen rond de N340 en de standpunten van het CDA. 

 

Beschrijving 

De N340 en de N377 zijn de wegen tussen Zwolle en Hardenberg en een van de drukste provinciale wegen. Het zijn de verkeersaders van het Vechtdal richting Zwolle. Voor de toekomstige sociale en economische ontwikkelingen van het vechtdal is een veilige en vlotte weg richting Zwolle van groot belang Het CDA is altijd van menig geweest dat er flink in deze wegen geïnvesteerd moet worden om deze leefbaarheid van het toekomstige Vechtdal te verbeteren. 

Standpunt

Hoewel de ambitie voor deze wegen tot grote teleurstelling van het CDA is bijgesteld naar een 80 km-weg, blijft het CDA zich er voor inzetten dat deze wegen als stroomweg worden ingericht. Dit betekent zo min mogelijk kruispunten en het liefst geen rotondes of verkeerslichten, maar ongelijkvloerse kruisingen. Bijvoorbeeld bij Varssen of de Ankumerdijk. Als dit niet direct kan, dan in de toekomst. Deze ambitie laten we niet los.

Tijdlijn

Momenteel wordt voor het tracé Ankumerdijk – Arriërveld het nieuwe ontwerp geschetst en getoetst op haalbaarheid. Dat doet het ambtelijk apparaat en GS in samenspraak met de betrokken gemeentes. Begin 2016 komen de plannen naar Provinciale Staten. Dan zal het CDA beoordelen of de plannen voldoen aan haar wensen. Veiligheid, doorstroming en leefbaarheid staan hierbij voor het CDA centraal, maar naast dit alles is de toekomstvastheid ook een randvoorwaarde voor het CDA. Van de dingen die we nu realiseren mogen we geen spijt krijgen als er in de toekomst toch meer auto’s gebruik maken van de N340/N377 dan nu blijkt uit de verkeersmodellen. Na de besluitvorming van PS worden de werkzaamheden aanbesteed en gerealiseerd. Om tot het punt te komen waar we nu staan zijn in het verleden de volgende stappen genomen.

 

2007-2009

Met een startnotitie milieueffectrapportage werd in 2007 de eerste wezenlijke stap gezet naar het verbeteren van deze weg. De Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zwolle, Dalfsen en Ommen hebben in juni 2008 vastgesteld welke alternatieven en varianten onderzocht moesten worden. De Planstudie voor de tracékeuze is in 2008 uitgevoerd. In 2009 hebben GS een Ontwerp-structuurvisie N340 vastgesteld, ter inzage gelegd en naar aanleiding hiervan aangepast. Deze visie is op 14 oktober 2009 door Provinciale Staten van Overijssel vastgesteld.
Daarmee kozen Provinciale Staten voor het zogenaamde Combinatiealternatief. Daarbij gaat het om een autoweg met twee- en deels vier rijstroken die vanaf Zwolle tot Ankum een nieuw noordelijk tracé volgt. Daarna volgt de weg het huidige tracé van de N340 tot Varsen. Vanaf de N48 bij Varsen tot Arriërveld komen er vier rijstroken tot aan de aansluiting omleiding Ommen (N36/N34). Op de N377 worden diverse knelpunten aangepakt met ongelijkvloerse kruisingen of maatwerkoplossingen.
 

2011-2012
In 2011 is een provinciaal inpassingsplan (pip) in inspraak gebracht. Het pip is een provinciaal bestemmingsplan dat Provinciale Staten uiteindelijk in juli 2012 hebben vastgesteld.

2013
In december 2013 namen Provinciale Staten (met uitzondering van het CDA,  de CU en de SGP) een motie aan, die Gedeputeerde Staten de opdracht heeft gegeven 120 tot 150 miljoen euro te bezuinigen op de 260 miljoen euro die gereserveerd was voor de realisatie van de N377 en de N340. Het CDA heeft zich hier sterk tegen verzet, dit mocht echter niet baten.

 

2014
In april 2014 hebben Provinciale Staten beslist dat beide wegen veiliger ingericht moeten en beter door moeten stromen, met een maximum snelheid van 80 km/uur. Hiervoor is een budget beschikbaar van €160 miljoen euro, dit is dus 20 tot 50 miljoen euro meer dan was opgedragen in de motie van december daarvoor. Vanwege deze wezenlijke verbetering en de inzet die het CDA hiervoor heeft gepleegd is destijds besloten voor dit besluit te stemmen. Ondanks dat was het voor het CDA nog altijd een grote teleurstelling dat de oorspronkelijke plannen niet gerealiseerd zouden worden.

2015
In april 2015 werd duidelijk dat er meer druk op het budget stond dan ingeschat. Het gevolg hiervan is dat er zeer waarschijnlijk minder gerealiseerd kan worden voor het bedrag van 160 miljoen euro dan in 2014 is ingeschat. GS brengt preciezer in kaart wat dit betekend en komt hier begin 2016 mee terug naar PS.

Voor het tracédeel Zwolle-Ankumerdijk van de N340 is Provinciale Staten weinig discussie. Daarom is tot grote tevredenheid van het CDA het proces tot onteigening in gang gezet voor dit deel. Hiermee is richting de omgeving, met name de betreffende grondeigenaren  langverwachte duidelijkheid verschaft.

 

2016

Begin 2016 zal N340 weer uitgebreid worden besproken door Provinciale Staten GS brengt verslag uit van hun inventarisatie van wat er voor het beschikbare budget kan worden uitgevoerd. Ook de plannen voor het tracé Ankumerdijk – Arriërveld komen begin 2016 naar Provinciale Staten om besproken te worden.

Gerelateerde nieuwsberichten

 

Contactpersoon

Contactpersoon voor dit onderwerp is Christiaan Schrijver.